kunasz.eu
dr hab. prof. US Marek Kunasz

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Home
Aktualności
CV

Dorobek
Zainteresowania naukowe
Statystyki dorobku
Publikacje
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Projekty badawcze
Konferencje
Granty
Dydaktyka
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Inne osiągnięcia

Promotor
Ogólna tematyka seminarium
Przykładowe tematy prac

Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Google Scholar
Researchgate
ORCID
OPI

Katedra
Historia Katedry
Moduły na Zarządzaniu
Konferencje aktualne

Kontakt


Wszystkie publikacje

Sortuj: rosnąco | malejąco  według: tytułu | roku | popularności | cytowań | pobrań | 
1 - Kunasz M., (1997), Elementy kształtujące motywację do pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 195.
100 - Kunasz M., (2009), Wielowymiarowa analiza porównawcza przedsiębiorczości studentów, Wiadomości Statystyczne, nr 1.
102 - Kunasz M., (2009), Entrepreneurship - Microeconomical Determinant of the Competitiveness of Entitles, Economics and Sociology, Vol. 2, No. 1.
108 - Kunasz M., (2009), Barriers to development and institutional support for entrepreneurship in Poland - role that higher education institutions occupy in support system, Transformation & Business Economics, Vol. 8, No. 3.
11 - Kunasz M., (2001), Efekt miesiąca - anomalia na rynku papierów wartościowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 309.
114 - Kunasz M., (2010), Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 139.
124 - Kunasz M., (2012), Regionalne rozgłośnie radiowe na rynku radiowym w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 243.
125 - Kunasz M., (2012), Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów publicznej radiofonii w warunkach spadku wpływów abonamentowych, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 243.
131 - Kunasz M., (2013), Determinants of the internal structure of the enterprise sector - case of Slovakia, Transformation & Business Economics, Vol. 12, No. 2B.
132 - Kunasz M., (2008), VAIC(tm) Method - Identifying Links Between Human Capital Investment and the Efficiency of Creating Added Value by Enterprise Assets, Journal of International Studies, Vol. 1, No. 1.
137 - Kunasz M., (2014), Skłonność do samozatrudnienia i determinanty wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w świetle wyników badań, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2.
138 - Kunasz M., (2014), Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Management and Business Administration. Central Europe, nr 2.
139 - Kunasz M., (2013), System edukacyjny a kreowanie skłonności do samozatrudnienia - wyniki badań, Zarządzanie i Edukacja, nr 91.
140 - Kunasz M., (2013), Pomysł biznesowy studentów i bariery wiedzy w jego wdrażaniu, e-mentor, nr 5.
141 - Kunasz M., (2013), Skłonność do samozatrudnienia w gospodarkach unijnych, Przegląd Organizacji, nr 11.
143 - Kunasz M., (2013), Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego na przykładzie podmiotów radiofonii publicznej w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 34 t.II.
146 - Kunasz M., (2013), Organizacja funkcjonalna vs. organizacja procesowa - wyniki badań, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 4.
162 - Kunasz M., (2014), Zakres implementacji rozwiązań procesowych a wielkość przedsiębiorstwa - wyniki badań, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 38.
163 - Kunasz M., (2016), Bierność zawodowa kobiet i mężczyzn. Polska na tle Unii Europejskiej, Marketing i Rynek, nr 3.
164 - Kunasz M., (2016), Analiza związków poziomu wykształcenia z wybranymi miarami sytuacji zdrowotnej, Polityka Społeczna, nr 8.
165 - Kunasz M., (2014), Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy w Polsce, Polityka Społeczna, nr 9.
166 - Kunasz M., (2015), Korzyści materialne z wykształcenia formalnego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol. 77, No. 4.
167 - Kunasz M., (2015), Wykształcenie jako czynnik determinujący długość życia, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3.
168 - Kunasz M., (2015), Analiza syntetycznych miar sytuacji zdrowotnej ludności w krajach unijnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 43.
169 - Kunasz M., (2016), Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych grup krajów unijnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 46.
170 - Kunasz M., (2015), Wielkość przedsiębiorstwa a zakres implementacji instrumentów realizacji i oceny efektywności szkolenia - wyniki badań, Ekonomia i Zarządzanie, nr 1.
171 - Kunasz M., (2014), Aktywność przedsiębiorcza w okresie koniunktury i dekoniuktury na przykładzie ostatniego kryzysu gospodarczego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. 15, No. 6.
179 - Kunasz M., (2016), Czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji - analiza ekonometryczna, Marketing i Rynek, nr 3.
180 - Kunasz M., (2016), Wielkość przedsiębiorstwa a czynniki determinujące szanse na szkolenie w organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
182 - Kunasz M., (2015), Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy - analiza ekonometryczna, Turystyka i Rozwój Regionalny, nr 4.
184 - Kunasz M., (2016), Co determinuje szanse na szkolenie z wykorzystaniem intranetu bądź internetu w organizacji?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 429.
186 - Kunasz M., (2016), Analiza zbiorowości ekonomicznych punktowanych czasopism naukowych w przekroju instytucjonalnym, Nauka, nr 4.
192 - Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., (2017), Czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy - wyniki badań, Marketing i Rynek, nr 11.
195 - Kunasz M., (2017), Czynniki determinujące prawdopodobieństwo ujawnienia się wybranych dysfunkcji w zarządzaniu personelem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4.
198 - Kunasz M., (2016), O Ekonomicznej Akademii Seniora, Przegląd Uniwersytecki, nr 4-6.
201 - Kunasz M., (2017), Determinanty wybranych dysfunkcji personalnych, Marketing i Rynek, nr 4.
202 - Kunasz M., (2018), Determinanty szans na karierę w przedsiębiorstwie - wyniki badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 512.
204 - Mazur-Wierzbicka E., Kunasz M., (2017), Społeczna odpowiedzialność branży gastronomicznej wobec konsumentów - wybrane aspekty, Marketing i Rynek, nr 11.
211 - Kunasz M., (2018), Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 51/2.
212 - Kunasz M., (2018), Zmiany na unijnym rynku pracy w okresie kryzysu i pokryzysowym - analiza porównawcza, Marketing i Rynek, nr 12.
23 - Bernat T., Kunasz M., (2003), Stawianie na młodych (inwestorów), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4.
24 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Młodzi inwestorzy na start, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 1.
25 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Kreowanie młodych inwestorów, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 3.
26 - Kunasz M., (2004), Metody pomiaru oraz zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 367.
35 - Kunasz M., (2005), Szacunek kapitału intelektualnego spółek giełdowych - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 382.
4 - Kunasz M., (1999), Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 249.
40 - Bernat T., Kunasz M., (2006), Realia gospodarcze a postawy przedsiębiorcze studentów - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 408.
43 - Kunasz M., (2006), Analiza efektywności tworzenia wartości dodanej w oparciu o wykorzystanie materialnych i niematerialnych aktywów metodą VAIC(tm) - wyniki badań, Problemy Jakości, nr 3.
44 - Kunasz M., (2006), Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1.
45 - Kunasz M., (2006), Diagnoza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie - teoria a praktyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, nr 225.
46 - Kunasz M., (2006), Model systematyczny procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscypli, nr 1.
47 - Kunasz M., (2006), Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego, Organizacja i Kierowanie, nr 1.
49 - Kunasz M., (2006), Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach w latach 1998-2003 - wyniki badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
50 - Kunasz M., (2006), Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego - wyniki badań, Współczesne Zarządzanie Kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, nr 2.
51 - Kunasz M., (2006), Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1.
58 - Kunasz M., (2006), Współpraca przedsiębiorstw z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi - wyniki badań, Przegląd Organizacji, nr 10.
59 - Kunasz M., (2006), Zasoby przedsiębiorstwa w ujęciu teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, nr 10.
61 - Kunasz M., (2006), Wartość rynkowa i księgowa a pomiar kapitału intelektualnego, Management and Business Administration. Central Europe, nr 6.
66 - Kunasz M., (2006), The Analysis of Systems of Professional Training and Development in Enterprises Quoted on Warsaw Stock Exchange, Folia Oeconomica Stetinensia, nr 5.
68 - Kunasz M., (2007), Techniki stosowane na etapie realizacji szkolenia - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 430.
69 - Kunasz M., (2007), Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscypli, nr 4.
7 - Kunasz M., (2000), Znaczenie Programu Powszechnej Prywatyzacji dla rozwijającego się rynku kapitałowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 285.
72 - Kunasz M., (2007), Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Problemy Zarządzania, nr 1.
77 - Kunasz M., (2007), Wybrane narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 2.
79 - Kunasz M., (2008), Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych - wyniki badań, Przegląd Organizacji, nr 1.
8 - Kunasz M., (2000), Sieć ogólnoświatowa - źródło informacji na rynkach kapitałowych, Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński, nr 293.
80 - Kunasz M., (2008), Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, Gospodarka Narodowa, nr 3.
87 - Kunasz M., (2008), The small and medium-sized enterprise sector in Poland, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 1, No. 2/3.
88 - Kunasz M., (2008), Intellectual capital - a new source of competitive advantage, Economics and Sociology, Vol. 1, No. 1.
89 - Kunasz M., (2008), Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego - wybrane aspekty, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 3.
90 - Kunasz M., (2008), Methods and Techniques Used in Vocational Training, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 4.
91 - Kunasz M., (2008), Naśladowca - GPW, Rynek Kapitałowy, nr 10.
94 - Kunasz M., (2008), Proces szkoleniowy w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 470.
32 - Bernat T., Kunasz M., (2004), Raport z badań dotyczących przedsiębiorczości studentów w województwie zachodniopomorskim, , .

Publikacje
Zainteresowania naukowe
Wszystkie publikacje
Monografie
Redakacje naukowe
Artykuły naukowe
Rozdziały w monografiach
Prace najczęściej cytowane
Prace najczęściej przeglądane
Inne osiągnięcia
Konferencje
Granty realizowane
Dydaktyka
Projekty badawcze
Projekty popularyzatorskie
Nagrody naukowe
Pozostałe

Dorobek w liczbach
Statystyki dorobku
Liczba publikacji i cytowań w danym roku
Liczba publikacji w czasopismach naukowych
Liczba cytowań w czasopismach naukowych
Bazy
Baza materiałów
Baza ocen
Dla seminarzystów

Profile
Facebook
Google Scholar
Researchgate
OPI


dr hab. prof.US Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, gab. 606, tel. (91) 444-20-80, e-mail: marek@kunasz.eu

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl